Zgłoszenie referatu
 

"Kryptoaktywa - nowe dobro?"
 

Dla potrzeb Forum Rachunkowości Nr 6 uzyskaliśmy możliwość opublikowania sześciu artykułów:

  • trzech artykułów napisanych w języku polskim, które po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 5 punktów),
  • trzech artykułów napisanych w języku angielskim, które po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w „Journal of Management and Financial Sciences JMFS” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 5 punktów).

Ograniczenie liczby referatów, które mogą zostać opublikowane w ramach Forum Rachunkowości Nr 6, nie jest zależne od organizatora.

Przyjmowane będą referaty stanowiące przegląd badań lub opis badań własnych na temat zagadnień związanych z kryptoaktywami. W przypadku zgłoszenia większej liczby referatów niż możliwości publikacyjne, Rada Programowa dokona wyboru.

Referaty prosimy złożyć poprzez formularz rejestracyjny.
 

Formularz zgłoszenia referatu

Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: