Program Forum Nr 6
 

"Kryptoaktywa - nowe dobro?"9:00 - 9:30
Rejestracja uczestników
9:30 - 10:00
Uroczyste otwarcie Forum Rachunkowości w SGH Nr 6
10:00 - 12:00
Panel I: Kryptoaktywa w praktyce. Czy Polska ma szansę stać się inkubatorem nowych technologii w zakresie kryptografii?

Celem pierwszego panelu będzie odpowiedź na pytanie, czy Polska ma szansę stać się inkubatorem nowych technologii w obszarze kryptografii. W ramach tak postawionego pytania uczestnicy panelu podejmą polemikę w zakresie warunków niezbędnych do urzeczywistnienia tej idei. W toku prowadzonej dyskusji przybliżone zostaną praktyczne doświadczenia panelistów związane z rozwijającymi się technologiami kryptografii i rozproszonego rejestru na płaszczyźnie regulacyjnej, finansów, rachunkowości, podatków i audytu. Paneliści postarają się dokonać diagnozy stanu rynku korzystającego już z kryptografii, rozproszonego rejestru oraz kontraktów cyfrowych (smartkontraktów), zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim. Przeprowadzona diagnoza pozwoli na podjęcie próby nakreślenia pożądanych kierunków dalszych badań i testów technologii opartej o rozproszony rejestr i kontrakty cyfrowe, które pozwoliłyby na urzeczywistnienie idei określonej w temacie panelu.

Uczestnicy panelu:
Maciej Kurzajewski - Doradca Przewodniczącego KNF w obszarze Fintech i nowych zjawisk na rynku finansowym
dr Katarzyna Niewińska - Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania UW oraz Prezes Zarządu KAN Investments 
Mariusz Sperczyński - FlyingAtom
Andrzej Karpiak - Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR)
dr Mariusz Surma - Altkom Software & Consulting
adw. Anna Ziewalicz - Kancelaria Gessel
adw. Małgorzata Chruściak - of Counsel, Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy spółka komandytowa
Michał Snopkowski - Senior Manager, Professional Practice Group, Assurance Ernst & Young Audyt Polska
12:00 - 12:45
Lunch
12:45 - 14:45
Panel II: ​Kryptoaktywa w nauce oraz w regulacjach prawnych

Panel drugi poświęcony będzie multidyscyplinarnej diagnozie sytuacji w odniesieniu do kryptroaktywów jako faktu gospodarczego i społecznego. Uczestnicy panelu, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin i dyscyplin naukowych, podejmą dyskusję na temat szans i wyzwań, przed jakimi stoi Polska i środowisko naukowe w odniesieniu do nowych metod przetwarzania danych (zaszyfrowanego rozproszonego rejestru) oraz ich społeczno-gospodarczych, w tym komercyjnych, zastosowań. Poruszane przez panelistów tematy dotyczyć będą zarówno szans, jakie oferuje nowa technologia, służąca zdematerializowanemu obrotowi i bezpiecznemu transferowi wartości, jak i wyzwań, jakie niesie ona dla bezpieczeństwa obrotu, zabezpieczenia praw konsumentów oraz organów ścigania.
Dyskusja obejmie zarówno kontekst makroekonomiczny, jak i skalę mikro, w tym kontekst jednostki (konsumenta), zagubionej niekiedy w obliczy kryptografii i komunikatów, jakie niesie ze sobą nowa technologia oraz dylematy z pogranicza ekologii, związane z energochłonnością niektórych z rozwiązań stosowanych w kryptografii.

Uczestnicy panelu:
adw. Anna Ziewalicz - Kancelaria Gessel
adw. Małgorzata Chruściak - of Counsel, Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy spółka komandytowa
Michal Snopkowski - Senior Manager, Professional Practice Group, Assurance Ernst & Young Audyt Polska
Piotr Druszcz - doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz R2R Accounting Specialist w firmie MARS
dr Mariusz Surma - Altkom Software & Consulting
dr Grzegorz Sobiecki - Instytut Finansów, KZiF, SGH w Warszawie
dr Michał Kaczmarski - Instytut Rachunkowości, KZiF, SGH w Warszawie
14:45 - 15:15
Kawa i networking
15:15 - 16:00
Burza mózgów z udziałem uczestników Forum: wyzwania i obawy
Rekomendacje dla nauki i praktyki – zakończenie konferencji 
Partnerzy i Sponsorzy Forum Rachunkowości Nr 6


Patronat honorowy nad Forum Rachunkowości Nr 6 objęli: